neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.19 °C, jasná obloha


0 % | 0.51 km/h | 92 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Doručovanie rozhodnutia o o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

10:35 13.03.2023 | kategória: oznamy


"Mesto Žilina začalo s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie už v mesiacoch február a marec 2023 (teda iba tým, ktorí majú elektronické schránky aktivované na doručovanie). Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a dane za psa dostanú do elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie na prelome mesiacov marec a apríl 2023. Aj v tomto prípade sa doručujú rozhodnutia doporučene do vlastných rúk s fikciou doručenia."

Všetky informácie dostupné na stránke MÚ Žilina.

 

 


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 79 dní

uverejnené 121 dní

uverejnené 122 dní

uverejnené 124 dní

uverejnené 207 dní

uverejnené 216 dní